Všeobecné obchodné podmienky

(Verzia 04/2020)

 

I. Základné ustanovenie a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom – fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.pubba.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „internetový obchod“).
 2. Tieto obchodné podmienky sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
 3. Predávajúcim a prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“ e-shopu www.pubba.sk (ďalej len „e-shop“ ) je podnikateľský subjekt (SZČO) – Mgr. Ivana Ušiaková, Dr. V. Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika, IČO: 46541268, DIČ: 1079806354
 4. Kupujúcim je spotrebiteľ, ktorý vyplnil a odoslal objednávkový formulár prostredníctvom e-shopu predávajúceho, bolo mu doručené oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradil kúpnu cenu. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje mimo rámec svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.
 5. Predmetom objednávky (ďalej len „produkt“) sú všetky tovary uverejnené na stránkach e-shopu a tiež tovar vyrobený na mieru pre kupujúceho.
 6. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 7. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu e-shopu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Predávajúci nie je platcom DPH.
 2. V e-shope sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
 3. Akciové ceny platia len do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.
 2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
  a) prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
  b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar (prípadne variant tovaru) počet kusov tovaru, veľkosť, spôsob platby a doručenia.
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie kúpnej zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. V prípade, že niektoré z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, tj. v tomto prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že farba tovaru na fotografiách zobrazených v katalógu e-shopu závisí od nastavenia monitora alebo displeja, na ktorom sú fotografie zobrazené v e-shope, alebo na iných okolnostiach, preto môže byť mierne odlišná od skutočnosti.
 9. Individuálne požiadavky, špeciálne úpravy tovaru na zákazku, alebo iné zmeny na ponúkaných veciach je kupujúci povinný dohodnúť s predávajúcim vopred, pred začatím výroby.

 

IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb alebo v dôsledku zásahu vyššej moci. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu ani omeškanie spôsobené výpadkom podľa tohto odstavca obchodných podmienok.

 

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  a) bezhotovostne prevodom na bankový účet
  b) dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru
 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby dobierkou je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že tovar mu bude predávajúcim odoslaný až po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.
 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Tovar je kupujúcemu doručený na adresu určenú kupujúcim v objednávke.
 7. Dodacia lehota je uvedená pri konkrétnom tovare. Zvyčajná dodacia lehota je 2 – 3 týždne. V prípade, že by dodanie tovaru malo presiahnuť dohodnutú dodaciu lehotu z dôvodu predĺženia doby výroby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu.
 8. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru. Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami Slovenskej pošty, zvyčajne to je nasledujúci pracovný deň po odoslaní tovaru predávajúcim. Kupujúci má možnosť tovar sledovať prostredníctvom sledovacieho kódu zásielky (Podacie číslo).
 9. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 10. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 12. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 13. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Všetky úkony súvisiace s odstúpením od zmluvy sa riadia Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu – e-shopu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od obdržania zásielky s tovarom.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy: pri kúpe tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý je zverejnený na konci týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 6. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 7. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 8. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru a taktiež z akéhokoľvek iného dôvodu mimo kontrolu predávajúceho (vyššia moc). Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. Záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení. Základná záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX. Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov TU.

 

X. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 1. Nakupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na i.usiakova@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

XI. Záverečné ustanovenie 

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu. Pri odosielaní objednávky si kupujúci prečítal Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a zásady ochrany osobných údajov a súhlasí s ich znením.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 7. Tieto obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2020

PREDÁVAJÚCI:

Mgr. Ivana Ušiaková,
Dr. V. Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
IČO: 46541268,
DIČ: 1079806354

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2601617822/8330
IBAN: SK0983300000002601617822
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kontaktné informácie:
e-mail: info@pubba.sk
mobil: +421 948 537 798

ORGÁN DOZORU:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

 

Reklamačný poriadok

 1. Reklamačný poriadok e-shopu sa riadi platnou legislatívou a to zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzky (zákon č. 102/2014 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá skryté vady a že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru zverejneného v e-shope
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za zjavné vady, ktoré mu kupujúci neoznámil bezodkladne po prevzatí tovaru; to neplatí v prípade, keď predávajúci kupujúceho výslovne ubezpečil, že tovar je bez akýchkoľvek vád.
 2. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na to, aby vady, ktoré sa vyskytli buď pri prevzatí výrobku alebo v záručnej dobe, boli bezplatne, včas a riadne odstránené. Toto právo si uplatňuje reklamáciou. Kupujúci reklamáciu uplatňuje bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť si nárok zo zodpovednosti za skrytú vadu, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase 24 mesiacov od prevzatia. Uplynutím záručnej doby stráca nakupujúci možnosť reklamovať tovar, v prípade výmeny tovaru začína plynúť zákazníkovi nová záručná doba.
 4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať Odstúpením od zmluvy má predávajúci povinnosť vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu tovaru a naopak spotrebiteľ má povinnosť vrátiť predávajúcemu reklamovaný tovar.
 6. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil. Po zvolení jedného z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne zmeniť.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené:
  • kupujúcim pri mechanickom poškodení výrobku
  • používaním tovaru v podmienkach s nadmernou vlhkosťou, s neprimeranými chemickými a mechanickými vplyvmi
  • zanedbanou starostlivosťou o tovar
  • poškodením tovaru neprimeraným zaťažovaním
  • vady ktoré vznikli pri živelnej pohrome
 1. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu predávajúceho uvedenú v e-shope a v  Obchodných podmienkach. Predávajúci reklamáciu posúdi. Tovar je potrebné dôkladne zabaliť, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Kupujúci pri uplatnení reklamácie má povinnosť preukázať, že tovar bol zakúpený v danom e-shope, a to kópiou dokladu o kúpe (faktúra), ktorú priloží k tovaru, tiež odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU.
 2. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.
 3. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo mu bude tovar vymenený za nový.
 4. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie, teda má nárok na náhradu poštovného, ktoré mu vzniklo pri uplatnení reklamácie.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

PREDÁVAJÚCI:

Mgr. Ivana Ušiaková
IČ: 46541268
DIČ: 1079806354
so sídlom: Dr. V. Clementisa 376/2, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Zapísaný v živnostenskom registri okresného úradu Rimavská Sobota, číslo živnostenského registra 650-15599
E-mail: info@pubba.sk

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
E-mailová adresa spotrebiteľa:
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bolo dodanie tovaru
Označeného ako:
V počte kusov:
Objednávka č.:
Dátum objednania tovaru:
Dátum doručenia tovaru:
Po odstúpení od kúpnej zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.
V ……………………………………….

Dňa …………………………………….

Podpis spotrebiteľa …………………………………….